Thursday, 09/07/2020 - 21:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đại Hải 2

Hướng dẫn một số nội dung trong công tác quản lý tổ chuyên môn của Trường THCS Đại Hải 2 năm học 2011-2012

Nhằm tăng cường quản lý, chỉ đạo, giúp đỡ các tổ trưởng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học trong nhà trường. BGH nhà trường THCS Đại Hải 2 hướng dẫn triển khai một số nội dung cần thiết trong công tác quản lý hoạt động của tổ chuyên môn, cụ thể như sau:
29.08.2011 14:20

 PHÒNG GD-ĐT KẾ SÁCH           CỘNG HỒ X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐẠI HẢI 2                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 03/HD-THCS                                           Đại Hải, ngày 23 tháng 8  năm 2011

(V/v Hướng dẫn một số nội dung

trong công tác quản lý tổ chuyên môn

           năm học 2011-2012)   

           

   Kính gửi: Tổ trưởng chuyên môn Trường THCS Đại Hải 2.

     

Nhằm tăng cường quản lý, chỉ đạo, giúp đỡ các tổ trưởng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học trong nhà trường. BGH nhà trường THCS Đại Hải 2 hướng dẫn triển khai một số nội dung cần thiết trong công tác quản lý hoạt động của tổ chuyên môn, cụ thể như sau:

 

I-THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN:

1. Nội dung công tác quản lý của tổ trưởng chuyên môn:

          Tại khoản 2- Điều 16- Điều Lệ trường Trung học ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011đã qui định các nội dung công tác của tổ chuyên môn, cụ thể là:

  a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;

  b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành;

  c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;

  d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

2. Biện pháp quản lý của tổ chuyên môn:

         Từ các chức năng trong công tác quản lý hoạt động của tổ chuyên môn, tổ trưởng cần thực hiện tốt các nội dung sau:

a/ Phải căn cứ vào những nhiệm vụ công tác của tổ, căn cứ vào kế hoạch chung của nhà trường và hoàn cảnh thực tiễn của tổ để xây dựng được kế hoạch công tác của tổ.

b/Sau khi đã có kế hoạch, cần tìm cách tổ chức thực hiện cho tốt.

   Để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, Tổ trưởng cần tích cực suy nghĩ, vạch ra được những công việc phải làm hàng tháng, hàng tuần.

- Cần kiểm điểm những việc đã làm được, chưa làm được và những công việc cần rút kinh nghiệm.

- Cần sinh hoạt tổ có nề nếp, có nội dung, chất lượng để tập hợp ý kiến và sự đoàn kết cộng đồng trách nhiệm trong tổ.

c/Song song với quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, cần tích cực thực hiện kế hoạch, tích cực thực hiện chức năng chỉ đạo chức năng kiểm tra.

          - Để thực hiện chức năng chỉ đạo, tổ trưởng cần mạnh dạn phân công, giao việc cho tổ viên, đồng thời phải thường xuyên quan tâm, giúp đỡ họ thực hiện nhiệm vụ được giao.

          - Để thực hiện chức năng kiểm tra, cần nắm chắc đối tượng kiểm tra, nội dung kiểm tra và phương pháp kiểm tra .

* Đối tượng kiểm tra của tổ chuyên môn là:

- Cơ bản là kiểm tra các giáo viên trong tổ. Phải có kế hoạch kiểm tra tất cả mọi người trong tổ, nhưng cần tập chung vào những khâu yếu để giúp họ điều chỉnh sửa chữa, phấn đấu vươn lên.

- Có thể kiểm tra việc học tập, rèn luyện của học sinh đối với các bộ môn các lớp trong phạm vi tổ mình phụ trách.

* Nội dung kiểm tra :   

- Kiểm tra HSSS chuyên môn, trọng tâm là giáo án, sổ điểm, sổ dự giờ. Chú trọng thực hiện tốt việc duyệt giáo án theo quy định.

- Kiểm tra giờ dạy: Tiến hành dự các giờ dạy của giáo viên.Với mỗi giáo viên, tổ trưởng cần dự giờ các môn, các lớp và cần dự ở tất cả các loại hình giờ dạy:Bài mới, luyện tập, ôn tập, thực hành...

- Kiểm tra việc thực hiện tiến độ chương trình (tiến độ nhanh - chậm), tính nghiêm túc trong việc thực hiện chương trình. Có thể nghe báo cáo, có thể kiểm tra trên sổ ghi đầu bài, lịch báo giảng…

- Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh làm cơ sở cho việc ra các đề kiểm tra hoăc đề thi chung vào cuối kì, cuối năm .

Ngoài các nội dung kiểm tra nêu trên, căn cứ vào nội dung công tác quản lý của tổ trưởng, tổ trưởng CM còn có thể kiểm tra các công tác khác theo yêu cầu của tổ.

* Phương pháp kiểm tra :

- Khi kiểm tra chủ yếu là xem xét thực tế công việc cần kiểm tra, nếu có nghe hoặc xem báo cáo chỉ là tham khảo.

- Khi nhân xét đánh giá, kết luận phải dựa vào các qui định, qui chế, cần tránh nhận định chủ quan, đánh giá cảm tính của người kiểm tra.

          - Nhận xét, đánh giá kết luận phải khách quan, công bằng, phản ánh đúng thực trạng chất lượng công việc được kiểm tra.

- Trước hết, cần thực hiện tốt các kì kiểm tra do nhà trường ấn định, sau đó tích cực chủ động thực hiện các kỳ kiểm tra theo yêu cầu và tình hình của tổ.

- Phải kết hợp giữa kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất để đánh giá đúng ý thức thực hiện của tổ viên.

II- QUY ĐỊNH VỀ CÁC LOẠI HSSS QUẢN LÝ CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN.

1. Qui định các loại sổ sách: (gồm 3 loại)

a- Sổ kế hoạch công tác của tổ.

b- Sổ Nghị Quyết của tổ.

c- Sổ kiểm tra, theo dõi  của tổ. 


2. Hướng dẫn từng loại sổ sách:

a- Sổ kế hoạch của tổ:

Cơ sở để xây dựng KHNH là:

+ Các văn bản chỉ đạo của trường

+ Kết quả năm học vừa qua thông qua báo cáo tổng kết năm học.

+ Năng lực GV trong tổ thông qua điều tra cơ bản.

+ Trình độ học sinh thông qua kết quả KSCL đầu năm.

+ CSVC của trường, của cá nhân GV nhất là công cụ phục vụ cho việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy.

+ Các chỉ tiêu của tổ được giao trong KHNH chung của nhà trường.

+ Các danh hiệu thi đua mà tổ đăng kí tham gia.

Điều chỉnh KH:

Thời điểm và nội dung điều  chỉnh KHNH thường gặp là:

+ Xử lí các số liệu sau thi học kì I, từ đó đề ra biện pháp bổ sung ở đầu HK II.

 

 

 

- Trang 1:                           Danh sách tổ ________Năm học 200  ____ 200 

                                                         (Danh sách theo mẫu)

 

TT

Họ tên

Ngày/tháng /năm sinh

Năm vào ngành

Địa chỉ

Chuyên môn đào tạo

Phân công giảng dạy

CT kiêm nhiệm

Đ.kí thi đua

Ghi Chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bảng này có thể in theo khổ ngang)

 

-Trang 2 trở đi:               KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỔ

                                                (Gồm các phần sau)

A- PHẦN CHUNG:

I – Đặc điểm tình hình tổ:

1- Về GV ( nêu khái quát số lượng, chất lượng, mặ mạnh ,mặt hạn chế của GV trong tổ).

2 - Vê HS (nhận định khái quát về chất lượng, tinh thần, thái độ, động cơ học tập của)

3-  Các vấn đề khác có liên quan (thiết bị, SGK, CSVC khác...).

II – Kế hoạch hoạt động của tổ trong năm: (Chú ý khi xây dựng kế hoạch cho từng nội dung hoạt động cần nêu được 2 phần cu thể: MỤC TIÊU và BIỆN PHÁP THỰC HIỆN)

1- Công tác dạy và học:

a- Thực hiện chương trình, TKB, kế hoạch giảng dạy, nề nếp dạy và học hồ sơ sổ sách.

b- Công tác soản giảng.

c- Cải tiến PP giảng dạy và học tập.

d- Công tác kiểm tra, chấm, chữa bài, đánh giá XL học sinh..

e- Công tác làm, sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học.

f- Công tác ngoại khóa.

g- Công tác BD GSG và phụ đạo HS yếu, kém, nâng cao chất lượng GD.

h- Công tác duy trì sĩ số.

k- Công tác phổ cập.

2/ Công tác bồi dưỡng GV:

a- Tổ chức dự giờ thăm lớp rút kinh nghiệm giảng dạy.

b- Xây dựng tổ chức các chuyên đề chuyên môn.

c- Tổ chức học tập, nghiên cứu

3/ Công tác KT chuyên môn:

Từng hoạt động có nêu nội dung công việc và biện pháp, chỉ tiêu nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

III- Một số chỉ tiêu phấn đấu:

- Chỉ tiêu về chất lượng bộ môn (từ TB trở lên);

- Chỉ tiêu HS giỏi các cấp của bộ môn.

- Chỉ tiêu thi đua cá nhân (LĐTT, GV giỏi các cấp...)

- Danh hiệu thi đua của tổ.

B- PHẦN CỤ THỂ:

III/ Kế hoạch từng tháng:

     Ghi những công việc cụ thể trong tháng, kết quả công tác và những vấn đề cần rút kinh nghiệm…có thể theo mẫu sau:

 

Tuần

Ngày/tháng

Nội dung công việc

Biện pháp thực hiện

Phân công

Kết quả, kinh nghiệm

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 8
Tháng 07 : 58
Năm 2020 : 2.054