Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2010-2011