Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2011-2012